Cymraeg

Welsh Language Policy

On 23 May 2008 the Shaw Trust Welsh Language Scheme was approved by the Welsh Language Board

We have introduced the Scheme because Shaw Trust understands the importance of offering people the option of using their preferred language to carry out their business.

In terms of equal opportunities, having a bi-lingual policy that encompasses the people of Wales is recognised throughout the principality as being vital to good business practice. We want to ensure that our services are amongst the best and most accessible in Wales.

This exciting development will include:

 • Welsh-speaking options for telephone users
 • Shaw Trust documentation and literature in the Welsh language
 • Option for clients to work with their adviser in the Welsh language

Implementation for bi-lingual services will be introduced between 2008 and 2010.

Guidelines will be made available to staff on how to meet our Welsh Language Scheme commitments. These will include:

 • Communicating with Welsh speakers
 • Corporate identity
 • Printed materials including advertisements, marketing etc

Shaw Trust is committed to inclusion. This commitment includes working towards a fully bi-lingual service for Shaw Trust in Wales.

To view the following document, please click on the link.

Welsh Language Policy (PDF 385KB, opens in new window)

Ar 23 Mai 2008 cymeradwywyd Cynllun Iaith Gymraeg Shaw Trust gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg

Rydym wedi cyflwyno'r cynllun oherwydd bod Shaw Trust yn deall pwysigrwydd rhoi'r cynnig i bobl ddefnyddio eu dewis iaith i gynnal eu busnes.

O ran cyfle cyfartal, mae cael polisi dwyieithog sy'n cwmpasu pobl Cymru yn cael ei gydnabod drwy'r wlad fel arfer busnes da hollbwysig. Rydym am wneud yn sir bod ein gwasanaethau ymhlith y gorau a'r mwyaf hygyrch yng Nghymru.

Bydd y datblygiad cyffrous hwn yn cynnwys:

 • dewisiadau Cymraeg ar gyfer defnyddwyr ffn
 • dogfennaeth a llenyddiaeth Shaw Trust yn Gymraeg
 • dewis i gleientiaid weithio gyda'u hymgynghorydd yn Gymraeg

Caiff y gwasanaethau dwyieithog eu cyflwyno rhwng 2008 a 2010.

Bydd canllawiau ar gael i staff yngln sut i gyflawni ymrwymiadau ein Cynllun Iaith Gymraeg. Bydd y rhain yn cynnwys:

 • cyfathrebu gyda siaradwyr Cymraeg
 • hunaniaeth gorfforaethol
 • deunyddiau wedi eu hargraffu, yn cynnwys hysbysebion, deunydd marchnata ac ati

Mae Shaw Trust wedi ymrwymo i gynhwysiant. Mae'r ymrwymiad yn gweithio tuag at wasanaeth dwyieithog llawn ar gyfer Ymddiriedolaeth Shaw yng Nghymru.

 

Shaw Trust cookie disclaimer

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the Shaw Trust website. Find out more