This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Am Shaw Trust / Gyrfâu

Gyrfâu

Dewch o hyd i'ch gyrfa yn Shaw Trust

Gyrfâu
 
Un o’r rhesymau y mae Shaw Trust wedi bod mor llwyddiannus yw safon ein tîm staff. Rydym yn gweithio’n galed i ddewis y bobl fwyaf talentog a brwdfrydig i gyflawni ein gwasanaethau.
 
Mae gennym dros 1,400 o staff, yn gweithio o 200 o leoliadau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn cwmpasu ystod eang o rolau, o staff cyflogaeth a gwasanaethau annibynniaeth, drwy swyddi masnachol ac adwerthu, i waith brif swydda a chanolfan gymorth.
 
Gallwch adolygu rhestr ein swyddi gwag cyfredol er mwyn gweld y cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd yn eich ardal leol.
 
Mae Shaw Trust yn croesawu ceisiadau oddi wrth ymgeiswyr anabl. Byddwn yn gweld eich profiad uniongyrchol personol a/neu eich gwybodaeth o anabledd yn fantais. Rydym yn cefnogi cynllun Mynediad i Waith y llywodraeth ac rydym yn gyflogwr Tic Dwbl llywodraeth San Steffan.
 
Rydym yn deall bod pawb yn wahanol, felly, yn ogystal â’n buddion craidd, mae gan gyflogwyr yr opsiwn i deilwra pecyn buddion i gydfynd â’u dull bywyd drwy ein cynllun buddion i staff.
 
Mynediad i Waith

Gall grant Mynediad i Waith llywodraeth San Steffan helpu i dalu am gefnogaeth ymarferol os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd meddwl, i'ch helpu i ddechrau gweithio, i aros mewn gwaith, i symud i hunangyflogaeth neu i gychwyn busnes. Mae faint a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau ac mae'n cael ei gapio ar £40,800 y flwyddyn. 
 
Nid oes rhaid ad-dalu'r arian ac ni fydd yn cael effaith ar eich budd-daliadau eraill, er mae'n bosibl na fyddwch yn gymwys os ydych yn derbyn Budd-dal Analluogrwydd, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Lwfans Anabledd Difrifol, Cymhorthdal Incwm neu Gredydau Yswiriant Gwladol.
 
Mae grantiau Mynediad i Waith ar gael os yw’r cyflogwyr wedi'u lleoli yn Nghymru, Yr Alban neu yn Lloegr ac os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac ar fin dechrau mewn prawf swydd neu waith neu os ydych mewn swydd gyflogedig neu'n hunangyflogedig.

Er mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid bod eich anabledd neu’ch cyflwr meddygol yn effeithio ar eich gallu i wneud swydd neu ei fod yn golygu bod rhaid i chi dalu costau'n ymwneud â gwaith. Er enghraifft, offer cyfrifiadurol arbennig, cyfathrebydd ar gyfer cyfweliad swydd neu gostau teithio oherwydd nad ydych yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus.  Mae’n rhaid bod eich cyflwr iechyd meddwl yn effeithio ar eich gallu i wneud swydd. Mae hefyd yn golygu y bydd angen cefnogaeth arnoch i ddechrau swydd newydd, lleihau absenoldeb o'r gwaith ac aros yn y gwaith.
 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan Mynediad i Waith yr Adran Gwaith a Phensiynau drwy ebostio atwosu.london@dwp.gsi.gov.uk, neu drwy ffonio 0345 268 8489 (ffôn) 0345 608 8753 (ffôn testun).
 
Os ydych yn credu y gallwch chi gefnogi eich cleientiaid i gael dyfodol mwy disglair, yna hoffem glywed gennych. Gallwch weld ein rhestr o swyddi gwag i gael mwy o wybodaeth am rolau unigol a gallwch hefyd gysylltu â ni drwy anfon ebost at recruitment@shaw-trust.org.uk neu drwy ffonio 01225 716331.
Gyrfâu Shaw Trust