This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Am Shaw Trust / Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr Shaw Trust

Ymddiriedolwyr
 
Ymddiriedolwyr elusen yw’r bobl sy’n gwasanaethu ar gorff llywodraethu elusen.  Mae ymddiriedolwyr elusen yn gyfrifol am reolaeth gyffredinol dros weinyddiaeth elusen.
 
Yn y pen draw yr ymddiriedolwyr sy’n gyfrifoldeb am gyfarwyddo materion elusen, ac am sicrhau ei bod yn ddiddyled, yn cael ei rhedeg yn dda, ac yn cyflawni canlyniadau elusennol er budd y cyhoedd y cafodd ei sefydlu i'w helpu.
 
Cadeirir Bwrdd Ymddiriedolwyr Shaw Trust gan Ken Olisa, ac mae gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr un ar ddeg o aelodau.
 

 • Ken Olisa, Cadeirydd
 • Janet Allen, Ymddiriedolwr
 • Ann Lloyd, Ymddiriedolwr
 • John Norman, Ymddiriedolwr
 • Mike Hawker, Ymddiriedolwr
 • Peter Holmes, Ymddiriedolwr
 • Vanessa Miner, Ymddiriedolwr
 • Rebecca Sudworth, Ymddiriedolwr
 • Christina Patterson, Ymddiriedolwr
 • Paul Baldwin, Ymddiriedolwr
 • Dr Mike Nussbaum, Ymddiriedolwr Ken Olisa Shaw Trust Chair of Trustees

Ken Olisa, Cadeirydd

Mae gyrfa Ken ym maes technoleg yn ymestyn dros 30 o flynyddoedd. Dechreuodd gydag IBM ac enillodd ysgoloriaeth oddi wrth y cwmni hwnnw tra ei fod ym Mhrifysgol Caergrawnt. Yn IBM roedd yn dal swyddi amrywiol mewn peirianneg systemau, gwerthu a marchnata, cyn ymuno â Wang Laboratories ym 1981. Yn dilyn cyfnod fel Cyfarwyddwr Marchnata Ewrop, Dirprwy Lywydd Marchnata'r Unol Daleithiau ac yna Dirprwy Lywydd Marchnata Byd Eang, penodwyd Ken yn Uwch Ddirprwy Lywydd a Rheolwr Cyffredinol gyda Wang Ewrop, Affrica a'r Dwyrain Canol. Yn y swydd hon, roedd yn gyfrifol am weithgareddau gwerthu, marchnata, cefnogaeth a gweinyddu o fewn 11 o is-gwmnïau a 92 o ddosbarthwyr.

Ar ôl gadael Wang yn 1992, sefydlodd Ken Interregnum, y banc masnachol ar gyfer technoleg, a arweiniwyd ganddo i IPO £100+m ar AIM yn 2000. Cafodd ei ethol yn Gymrawd o'r Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydeinig yn 2006. Yn ogystal â’i weithgareddau entrepreneuriaeth/ecwiti preifat, mae gan Ken brofiad helaeth ar lefel Bwrdd mewn cwmnïau cyhoeddus ar ddwy ochr yr Iwerydd. Mae ei gysylltiad ag AIM yn mynd yn ôl i sefydlu'r farchnad. Yn 1995 cadeiriodd Voss Net, y Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd cyntaf yn y Deyrnas Unedig i droi'n gwmni cyhoeddus ac un o'r cwmnïau cyntaf i gael ei restru ar AIM. Ar ôl hynny roedd yn Gadeirydd Bwrdd y cwmni cyntaf o Israel i restru ei gyfrannau ar AIM - DMATEK. Mae’n un o gyfarwyddwyr Thomson Reuters ac mae wedi bod yn aelod o fyrddau ENRC o 2007 i 2011 ac o'r Open Text Corporation o 1998 i 2013. Yn ddiweddar ymunodd â bwrdd Sefydliad y Cyfarwyddwyr fel Cyfarwyddwr Anweithredol yn Ebrill 2013 ac ar hyn o bryd fe yw Cadeirydd Anweithredol Outsourcery Plc a gafodd ei lansio yn llwyddiannus ar AIM ym mis Mai 2013. At hyn mae'n aelod o'r Bwrdd, neu'n cynghori, sawl cwmni technoleg preifat sydd ar gamau cyntaf eu gwaith. 

Mae gwybodaeth a phrofiad Ken o fentrau mawr a bach, o dechnoleg a marchnata - a'i barodrwydd i ddweud ei ddweud - yn golygu bod galw mawr amdano fel siaradwr cyhoeddus. Ac yntau’n un sy’n credu yn ethos oes Fictoria fod masnach lwyddiannus yn danwydd i wasanaeth cyhoeddus, mae Ken yn un o Ryddfreinwyr Dinas Llundain, Dirprwy Feistr y Worshipful Company of Information Technologists, un o Gyfarwyddwyr Sefydliad Thomson Reuters; Cadeirydd Thames Reach (elusen sy’n gweithio i roi lloches ac i ailgartrefu pobl ddigartref yn Llundain a derbyniodd OBE oherwydd y gwaith hwn yn 2010); yn Ddirprwy Lywydd BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer Technoleg Gwybodaeth; yn gyn-aelod o Dasglu Menter Merched y Llywodraeth ac roedd yn un o Gomisiynwyr cyntaf y Gwasanaethau Post rhwng 2001 a 2004 ac mae’n aelod o IPSA (yr Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol) tan 2013. Cafodd ei enwi fel Cyfarwyddwr Anweithredol Di-elw’r Deyrnas Unedig y flwyddyn yn 2009 gan y Sundays Times ac un o’r bobl fwyaf dylanwadol ym myd Technoleg Gwybodaeth y Deyrnas Unedig yn 2011. 


Janet Allen Shaw Trust Trustee

Janet Allen, Ymddiriedolwr

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym myd bancio byd eang, gweithiodd Janet yn y lle cyntaf i'r Bankers Trust yn Efrog Newydd ac wedyn i Citybank yn Llundain. Hyfforddodd fel bancwr masnachol, gan arwain timau ym maes rheoli perthynas ac aeth ymlaen i reoli timau ar draws Ewrop a'r Unol Daleithiau mewn datblygu cynhyrchion a rheoli gwerthu.  Gan symud i fyd marchnata, roedd yn Gyfarwyddwr Marchnata Ewrop ym musnes Bancio Trafodion ac arweiniodd dîm byd-eang yn ystod cyfnod cyflwyno'r euro.  Wedi sefydlu ymgynghoriaeth farchnata strategol, SIA, mae Janet yn gweithio gyda sefydliadau ariannol mawr a'u cyflenwyr ar fentrau marchnata mawr, gan eu helpu gyda chyfathrebu allanol ac, yn bwysig, yn eu helpu i reoli newid yn fewnol.


Ann Lloyd, Ymddiriedolwr

Mae Ann yn dod o gefndir yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a bu hi hefyd yn aelod o Gyngor Cyllid Addysg Uwch Lloegr.  Ann oedd Prif Weithredwr Gwasanaeth Iechyd Gwladol Gogledd Bryste a Phrif Weithredwr Frenchay Healthcare NHT cyn mynd yn Brif Ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru ar Ofal Iechyd a Phrif Swyddog Gweithredol Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. Roedd Ann hefyd yn bennaeth yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru.


John Norman Shaw Trust Trustee

John Norman, Ymddiriedolwr

Mae John yn weithiwr cyffredinol ar reolaeth uwch gyda phrofiad ar lefel bwrdd yn y sectorau corfforaethol a gwirfoddol. John oedd pennaeth cynlluniau parhad busnes gyda BAA Airports Ltd. Cafodd ei benodi’n ddiweddar i Fwrdd Cyllid ac Archwilio Poplar HARCA.


Mike Hawker ST Trustee

Mike Hawker, Ymddiriedolwr

Mae Mike yn gyfarwyddwr anweithredol gyda Findel Plc, a Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr. Mae aelod o bwyllgor archwilio’r Weinyddiaeth Gyfiawnder ac yn Gadeirydd Llywodraethwyr mewn coleg chweched dosbarth. Ac yntau’n Gyfrifydd Siartredig drwy hyfforddiant, ei rôl rheoli gyffredinol gyntaf oedd fel rheolwr gyfarwyddwr busnes adwerthu newydd; ac wedi hynny roedd yn Brif Weithredwr sawl busnes mawr siopa o gartref.


Peter Holmes SHaw Trust Trustee

Peter Holmes, Ymddiriedolwr

Mae Peter yn un o Gyfarwyddwyr Intellect, cymdeithas fasnach y Deyrnas Unedig. Mae hefyd yn gadeirydd ei Bwrdd Gweithrediadau. Mae’n gyfarwyddwr annibynnol anweithredol gyda Scytl a hefyd yn aelod anweithredol o'r Bwrdd Asiantaeth Weithredol y Gwasanaeth Ansolfedd. Mae hefyd yn gyfarwyddwr gyda Votetube, cwmni dotcom newydd sydd am greu mwy o ymgysylltiad gwleidyddol gyda phobl yn y grŵp oedran 18-35 oed. Mae Peter wedi gweithio i Accenture ac roedd yn gyfarwyddwr reolwr Systemau’r Deyrnas Unedig ar gyfer Sema Group Plc (bellach yn Atos Origin).

 

Vanessa Miner Shaw Trust Trustee

Vanessa Miner

Mae gan Vanessa brofiad helaeth o ddarparu cyngor arbenigol i noddwyr gweithredol a phosibl i academïau fel ymgynghorydd i'r Adran Addysg. Mae hefyd yn cefnogi Fforwm Llysgenhadol Academïau fel ymgynghorydd. Cyn ymgymryd â’r swyddi hyn, Vanessa oedd y Cyfarwyddwr Marchnata ar gyfer elusen addysg annibynol, Edge, ac ymunodd â'r cwmni hwnnw ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Partneriaethau Masnachol yn y cwmni cynhyrchu teledu Endemol.

 

Rebecca Sudworth Shaw Trust Trustee
 

Rebecca Sudworth, Ymddiriedolwr

Ymunodd Rebecca ag Shaw Trust ym mis Chwefror 2016. Mae Rebecca wedi bod yn Gyfarwyddwr Strategaeth a Chyfathrebu gydag Ymddiriedolaeth Peabody ers mis Awst 2013. Peabody yw un o’r cymdeithasau tai mwyaf a hynaf yn Llundain, gan ddarparu cartrefi a gwasanaethau i dros 80,000 o bobl Llundain. Cyn ymuno â Peabody, roedd Rebecca yn Uwch Was Sifil yn yr Adran Gwaith a Phensiynau, gan arwain cynllunio ariannol strategol yr adran dros gyllideb lles o dros £200 biliwn a chyllideb adnoddau o £8 biliwn. Cyn hynny, arweiniodd Rebecca ar ddiweithdra a phobl anabl, gan ddylunio a chyflawni'r rhaglen Dewis Gwaith a datblygu'r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, sef budd-dal newydd a gyflwynwyd yn 2008. Dechreuodd gyrfa Rebecca gyda'r gwasanaeth sifil yn y Trysorlys, ac mae wedi gweithio mewn ystod eang o feysydd, yn aml yn canolbwyntio ar bolisi cyflogaeth a lles. Dechreuodd Rebecca ei gyrfa yn Oxfam, ac mae’n dwlu ar weithio mewn sefydliadau sydd â phwrpas cymdeithasol cryf.


Christina Pattershon Shaw Trust Trustee

Christina Patterson, Ymddiriedolwr

Penodwyd Christina Patterson yn un o ymddiriedolwyr Shaw Trust ym mis Chwefror 2016. Mae Christina’n ohebydd llawrydd, yn ddarlledwr, yn ymgynghorydd cyfathrebu ac mae’n ysgrifennu i'r Sunday Times a'r Guardian am y gymdeithas, am wleidyddiaeth, am ddiwylliant, am lyfrau a’r celfyddydau.  A hithau’n gyn-Brif Weithredwr gyda'r Gymdeithas Farddoniaeth ac yn golofnydd ar gyfer yr Independent, mae hi'n sylwebu'n rheolaidd ar y radio, ar y newyddion ar y teledu ac ar raglenni diwylliannol, yn ogystal ag yn westai rheolaidd ar ‘Press Preview’ ar Sky News.  Cafodd Christina ei chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Orwell oherwydd ei hymgyrch i godi safonau ym myd nyrsio, oedd yn cynnwys adrodd am wythnos ar gyfer yr Independent, rhaglen ddogfennol ar gyfer Radio 4 a ffilm fer ar gyfer The One Show, BBC.  Mae hi’n gweithio ar hyn o bryd ar brosiect ymchwil ar gyfer melin drafod ac yn ysgrifennu llyfr am wydnwch.

Paul Baldwin, Ymddiriedolwr

Penodwyd Paul Baldwin yn ymddiriedolwr i Shaw Trust ym mis Chwefror 2016 ac ar hyn o bryd mae’n dilyn gyrfa bortffolio gan weithio gyda nifer ddethol o gyrff elusennol ar draws ystod o sectorau gwahanol.  Yn ogystal â hyn, Paul yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar gyfer World Animal Protection, mae’n Ymddiriedolwr gyda’r Gorilla Organization ac yn Ymddiriedolwr gyda First Rung Ltd, elusen a leolir yng Ngogledd Llundain sy'n darparu hyfforddiant galwedigaethol a chyfleoedd profiad gwaith i bobl ifainc.  Cyn i Shaw Trust a'r Disabled Living Foundation (DLF) gyfuno, Paul oedd Cadeirydd Bwrdd DLF.


Mae gan Paul 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant bancio, gan weithio i UBS, Kleinwort Benson, Goldman Sachs, a HSBC. Tra ei fod yn gweithio i HSBC, arweiniodd Paul dîm o 65 dros 10 o wledydd gwahanol gan ddatblygu cynhyrchion rheoli risg ariannol ar gyfer cleientiaid corfforaethol a sefydliadol mawr.    Cyn gweithio ym myd bancio, roedd Paul yn gweithio fel Ymgynghorydd ar Reolaeth gyda The LEK Partnership, ac o fewn y sector Strategaeth a Chynllunio ar gyfer busnes gweithgynhyrchu mawr.
 
Mae gan Paul ddiddordeb mawr mewn sgïo ac mae'n hyfforddwr cymwys gyda BASI (British Association of Snowsport Instructors) ar gyfer sgïo Alpaidd ac Addasol, at hyn mae'n Hyfforddwr Gwirfoddol ac yn Drysorydd ar gyfer clwb Chwaraeon Eira i bobl anabl yn Aldershot.  Mae gan Paul radd mewn Peirianneg o Goleg Fitzwilliam, Prifysgol Caergrawnt ac M.B.A o Ysgol Wharton ym Mhrifysgol Pennsylvania. 

Dr Mike Nussbaum

Ymunodd Mike ag Shaw Trust ym mis Chwefror 2016. Mike yw Cadeirydd Action for Blind People, Dirprwy Lywydd Gwirfoddoli Lloegr ac yn cefnogi nifer o gyrff elusennol eraill. Pan oedd yn weithredwr ifanc roedd yn ymwneud ag ystod eang o raglenni gweithredu cymdeithasol ac erbyn ei fod yn 18 oed roedd yn cadeirio cyrff ieuenctid cenedlaethol, digwyddiadau codi arian at elusennau, ac yn arwain ysgolion haf i bobl ifainc. Daeth ei yrfa gyntaf fel cemegydd ymchwil i ben yn gynnar oherwydd bod ei olwg yn methu, ond aeth Mike ati i greu ail yrfa mewn llywodraeth leol a datblygu polisi cyhoeddus. Gweithiodd Mike gyda chymunedau mewn rhai o’r awdurdodau lleol mwyaf heriol yn y Deyrnas Unedig, gan gychwyn ar waith arloesol ym maes cynhwysiant cymdeithasol ac mewn adfywio a dylunio trefol. Ers iddo ymddeol mae Mike wedi ymgymryd â sawl rôl yn y sector gwirfoddol cenedlaethol ond yn benodol hyrwyddo a datblygu rôl gwirfoddoli. Yn 2005 derbyniodd Mike Wobr ‘Blwyddyn y Gwirfoddolwr’ ar gyfer gwasanaethau i wirfoddoli, ac yn 2008 dyfarnodd y Brifysgol Agored Radd Doethur er Anrhydedd iddo yn gydnabyddiaeth i dros 40 o flynyddoedd o wasanaeth cyhoeddus.

Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Shaw