Hafan / I Gyflogwyr

I Gyflogwyr

Gwasanaethau Shaw Trust ar gyfer Cyflogwyr

Gwasanaethau cyflogwyr

Mae Shaw Trust yn elusen gofrestredig gyda chysylltiadau helaeth â’r gymuned leol. Mae hyn yn golygu y gallwn ni helpu eich busnes i ddod o hyd i’r staff cywir, i arbed arian ac i roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned – a hynny i gyd am ddim.
 
Ystyrir bod trosiant staff yn rhan annatod o wneud busnes ond dim ond ychydig o gyflogwyr sy’n deall sut mae diffyg ymgysylltiad a chadw staff yn effeithio’n uniongyrchol ar elw.
 
Mae Shaw Trust yn gweithio gyda chyflogwyr o bob maint i ddarparu staff brwdfrydig ac ymroddedig drwy ein gwasanaethau recriwtio di-dâl. Mae ein hymgeiswyr yn bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl sydd wedi'u hyfforddi, yn frwdfrydig ac yn barod i weithio. Cân nhw eu sgrinio o flaen llaw a'u cynnwys ar restr fer yn seiliedig ar eu medrau, eu gallu, eu cymeriad, eu sgiliau, eu profiad a'u hagwedd. Ymhlith yr ymgeiswyr y mae pobl sy'n chwilio am waith llawn amser yn ogystal â'r rhai sy'n chwilio am gyflogaeth rhan amser a thymhorol.

“Byddai 95% o gyflogwyr sy’n defnyddio ein gwasanaeth yn ein hargymell"

Gwrandawn yn ofalus ar eich gofynion er mwyn bod yn gallu darparu'r staff sydd eu hangen arnoch chi i'ch busnes o'n cronfa o ymgeiswyr talentog unigryw. Gallwn ni ddarparu cynlluniau cyn-gyflogi yn seiliedig ar eich anghenion a phrofion gwaith i’ch galluogi chi a'r aelod posibl o staff i roi cynnig ar y swydd cyn ymrwymo iddi. Gallwn ni hefyd gynnal diwrnodau recriwtio a chynnal cyfweliadau yn ein swyddfeydd os bydd hynny’n help.

Shaw Trust Services For Employers
At hyn, mae ein staff yn hapus i wneud profiad gwaith, er mwyn ennill profiad ymarferol o'r rôl. Rhannwn ni hwn gydag ymgeiswyr er mwyn sicrhau eu bod yn mynd i'ch gweithle yn hyderus ac yn gwybod beth yw'ch disgwyliadau.

Cliciwch ar y ddelwedd i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Shaw Trust yn trawsnewid bywydau a busnesau. (Mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd)
Beth bynnag sydd ei angen ar eich cwmni, gall ein gwasanaeth hyblyg helpu.  Mae gwaith Shaw Trust yn bwysig oherwydd bod swyddi'n helpu i ddarparu dyfodol mwy disglair. Rydym yn credu bod gan bawb yr hawl i weithio. Mae swyddi’n golgyu bod pobl yn gallu ennill bywoliaeth, osgoi dyled, bod yn fwy annibynnol a chymryd rhan yn fwy yn y gymdeithas.

“Heb Shaw Trust ni fyddwn byth wedi llwyddo i gael fy nhraed odanaf. Mae profi byd gwaith eto ar ôl cymaint o amser, a bod yn gallu treulio amser yn gwneud rhywbeth rwy'n dwli arno, wedi gwneud byd o les imi.” (Un o gleientiaid Shaw Trust)
 
Drwy weithio gydag Shaw Trust, gallwch elwa ar gyflogi staff a fydd yn cyfrannu'n gadarnhaol i'ch cymuned ac yn creu gweithle mwy amrywiol tra byddwch yn rhoi yn ôl i'ch cymuned leol. Mae pawb ar ei ennill.

Cyngor a chanllawiau i gyflogwyr 

Mae rhai cyflogwyr yn pryderu am absenoldeb ohewydd salwch wrth gyflogi staff anabl. Rhoddwn sylw i’r pryderon hyn drwy ein gwasanaeth rheoli absenoldeb. Mae ein rhaglen rheoli amodau Creu’ch Dyfodol yn ddarpariaeth ymddygiad gwybyddol sy'n pwysleisio ymagwedd hunan-gymorth, gan gynnwys cynllunio camau CAMPUS a strategaethau gosod nodau er mwyn sicrhau newidiadau mewn ymddygiad a fydd yn helpu'r staff yn y gweithle neu yn y cyfleuster i ddychwelyd i'r gwaith.
 
Ni fyddwn yn diflannu ar ôl i chi gyflogi eich aelod newydd o staff, byddwn yn aros i ddarparu cymorth a chyngor am gymaint o amser ag sydd ei angen.

Gwasanaethau hygyrchedd

Mae Shaw Trust yn darparu gwasanethau hygyrchedd i gyflogwyr, i’w helpu i wneud cwmnïau’n fwy hygyrch i staff ac i gwsmeriaid. Rydym yn un o brif ddarparwyr y Deyrnas Unedig o wasanaethau hygyrchedd i wefannau a hygyrchedd corfforol.

Hyfforddiant ac ymgyhoriaeth 

Gallwn ddarparu hyfforddiant i helpu eich staff i wneud unrhyw addasiadau sydd eu hangen i’w bywyd gwaith o ganlyniad i salwch neu anabledd. 
 
Rydym hefyd yn hyfforddi timau staff fel eu bod yn hyderus wrth gefnogi a chyfathrebu â chydweithwyr anabl.

At hyn, mae Shaw Trust yn darparu ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Cysylltu â ni i ddysgu rhagor

Mae’r bobl anabl a'r bobl nad ydynt yn anabl rydym yn gweithio gyda nhw wedi ymrwymo i weithio a gallan nhw wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'ch fusnes. A gallwch chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w bywydau.
 
I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch ebost atom ar employers@shaw-trust.org.uk i wneud ymholiad.


 

Cysylltu â ni i ddarganfod rhagor am wasanaethau Shaw Trust ar gyfer cyflogwyr