This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Cymryd Rhan / Codi Arian

Codi Arian

Gweithgareddau Codi Arian Shaw Trust

Codi Arian

Mae Shaw Trust yn elusen gofrestredig. Mae gan godi arian rôl bwysig i'w chwarae yn y gwaith rydym yn ei wneud.
 
Gall eich gweithgareddau codi arian wneud gwahaniaeth mawr i'r cymorth rydym yn ei darparu i'n cleientiaid. Mae pob punt a godwch chi’n golygu y gallwn ni ddarparu gwasanaethau mwy a gwell ac estyn allan i fwy o unigolion, ail-fuddsoddi mewn cymunedau lleol i greu dyfodol mwy disglair.
 
Er enghraifft, aeth arian a godwyd gan redwyr marathon Shaw Trust 2015 tuag at agor maes chwarae newydd, bywiog a rhyngweithiol yn Walton Hall Academy ar gyfer myfyrwyr gydag anghenion addysgol arbennig, gan gynnwys anawsterau dysgu cymedrol a diwyd ac ystod o anawsterau eraill.
 
Y llynedd roedd yn rhaid i Walton Hall Academy gondemnio eu hoffer yn y maes chwarae gan nad oedd yn addas i'w ddefnyddio yn dilyn arolwg iechyd a diogelwch a bu'n rhaid ei ddymchwel. Cafodd yr offer gwreiddiol yn y maes chwarae ei osod ar gyfer plant iau ac, yn ogystal â bod  yn hen, nid oedd yn briodol ar gyfer ystod oedran eu myfyrwyr cyfredol.

Rhoddodd y myfyrwyr groeso mawr i’r maes chwarae newydd, a gyllidwyd yn rhannol gan ymdrechion codi arian Shaw Trust. Pauline Carmichael, Pennaeth yr Academi, a ddywedodd:
 
“Roedd gweld y wynebau a chlywed y sgrechiadau o bleser yn ystod yr egwyl gyntaf ar ôl gwyliau’r Pasg yn gynhyrfus iawn! Byddai’n braf petai pawb a’n helpodd i wireddu’r targed hwn yn gallu bod yno i’w weld. Diolch i bawb a'n helpodd i gyrraedd ein nod."
 
Mae’r maes chwarae newydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gymdeithasu a datblygu sgiliau rhyngbersonol amhrisiadwy drwy chwarae. Mae dyspracsia ar rai o’r myfyrwyr ac mae rhai eraill yn dioddef o broblemau symudedd. Mae defnyddio offer maes chwarae’n helpu i wella’u cydbwysedd, eu sgiliau echddygol bras a symudedd gan arwain at fwy o hyder a hunan-barch. I fyfyrwyr ag awtistiaeth, mae rhyngweithio cymdeithasol yn broblem fawr felly mae cael cyfle i ddysgu'r sgiliau hyn drwy sgiliau chwarae'n hanfodol. Ychwanegodd y Pennaeth Carmichael:
 
“Mae’r cyfle i losgi egni mewn amgylchedd diogel a strwythuredig yn fuddiol i fyfyrwyr ân anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) ac rydym yn gwybod o’n profiad ein hunain fod ymwneud â dysgu yn fwy na gweithgaredd corfforol. Gall cymdeithasu barhau ar ôl y gweithgaredd i mewn i'r ystafell ddosbarth ac mae'r sgiliau a ddysgwyd drwy gymryd rhan mewn gemau tîm yn galluogi myfyrwyr i weithio ar y cyd yn yr ystafell ddosbarth."
 
Rhoi nawr
 
Gallwch gefnogi gwaith Shaw Trust drwy roi rhodd inni - ewch i'n tudalen rhoi i gael manylion llawn.
 
Gallwch chi hefyd wneud cais i redeg Marathon Llundain ar ran Shaw Trust a chodi arian nawdd yn y ffordd honno. Mae gennym leoedd ar gael, felly cysylltwch â ni i gael pecyn cais.
 
I weld rhagor o syniadau codi arian a manylion ynglŷn â sut mae gosod tudalen codi arian ar-lein a rheoli cyfryngau cymdeithasol mewn perthynas â'ch ymdrechion, llwythwch i lawr ein pecyn codi arian neu cysylltwch â ni.
 
Rhoddwyr mawr
 
Os ydych yn ddyngarwr sy’n chwilio am ffordd i wneud gwahaniaeth i'ch cymuned leol, cefnogi prosiect cenedlaethol ne hyd yn oed cyllido prosiect tramor, hoffem glywed gennych. Gallwch gymryd rhan yn ein gwaith mewn llawer o ffyrdd gan wneud effaith gadarnhaol ar y gymdeithas. Cysylltwch â’n tîm codi arian i gael rhagor o fanylion.

Codi arian drwy siopau elusennol

Mae siopau adwerthu Shaw Trust yn rhan bwysig o'n gweithgareddau codi arian at yr elusen. Felly gallwch gefnogi gwaith Shaw Trust drwy ymweld ag un o'n siopau adwerthu. Rydym yn defnyddio’r cyllid a godir i ail-fuddsoddi yn y cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt, gan gynnwys cefnogi'r rhai sy'n gwasanaethu tuag at ddyfodol mwy disglair. Ewch i’r adran adwerthu i gael rhagor o wybodaeth am ein siopau elusennol
 
Codwyr arian corfforaethol
 
Pe hoffai’ch cwmni gefnogi gwaith Shaw Trust, mae llawer o ffyrdd y gallwch helpu. Gallai hyn gynnwys codi cronfeydd ar gyfer yr elusen gan roi amser i staff gefnogi ein cleientiaid. Ewch i’r dudalen gwirfoddoli a arweinir gan gyflogwyr i gael rhagor o fanylion.
 
Safonau codi arian

Mae Shaw Trust yn cymryd ymagwedd onest ac agored tuag at godi arian. Mae  hyn yn golygu bod ein codwyr arian yn gallu bod yn glir am ble y caiff yr arian a godir ganddynt ei wario a'r hyn y bydd yn helpu i'w gyflawni.
 
Mae pobl sy’n codi arian ar gyfer Shaw Trust yn rhoi eu hamser a’u harbenigedd yn ddiamod ac mae'r elusen yn ddiolchgar am unrhyw gymorth ac am yr holl gymorth a ddarperir. Yn gyfnewid am hyn, rydym yn addo trin ein codwyr arian â pharch a'u gwerthfawrogi ac i fod yn atebol am y ffordd rydym  y defnyddio'r arian y maen nhw’n ei godi. Rydym yn addo hefyd y byddwn yn diogelu eu data a’u preifatrwydd ac yn cydymffurfio â'r dulliau cysylltu y mae pob unigolyn yn ei nodi.
 
Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion am ein safonau codi arian, i ofyn rhagor am godi arian neu i ddechrau codi arian at Shaw Trust. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.
Codi Arian i Ymddiriedolaeth Shaw
Cysylltu â thîm codi arian Shaw Trust