This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Cymryd Rhan / Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli gydag Shaw Trust

Mae gwirfoddolwyr Shaw Trust yn ein helpu i greu dyfodol mwy disglair ar gyfer y cleientiaid rydym yn eu gwasanaethu. Ar hyn o bryd y mae gan Shaw Trust rwydwaith cenedlaethol o 1,000 o wirfoddolwyr, a roddodd 126,000 awr o’u hamser i Shaw Trust y llynedd. Mae ein gwirfoddolwyr yn:

 
  • Helpu i gefnogi ein cleientiaid i fynd i mewn i fyd gwaith
  • Ychwanegu gwerth i'r gwasanaethau rydym yn eu darparu
  • Helpu ein cleientiaid i ennill sgiliau newydd ac ennill hyder
  • Rhoi yn ôl i’w cymuned leol
  • Cael rhywbeth yn ôl o ganlyniad i hynny

Rydym yn gweithio gyda gwirfoddolwyr unigol a chyda gwirfoddolwyr a gefnogir gan gyflogwyr (mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd), pan fydd sawl aelod o staff corff yn gallu rhannu eu sgiliau drwy wirfoddoli mewn grŵp.
 
I ddysgu mwy am pam y dylech chi wirfoddoli gydag Shaw Trust, cliciwch ar y ddelwedd i wylio ein fideo (mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd):


Shaw Trust Volunteering

Cwrdd â’n gwirfoddolwyr
 
Mae gwirfoddolwyr Shaw Trust y dod o bob math o gefndiroedd gwahanol. Mae ganddynt sgiliau proffesiynol a rhyngbersonol sy'n gallu helpu ein cleientiaid. Mae ein gwirfoddolwyr yn helpu i redeg ein siopau adwerthu elusennol, yn darparu cefnogaeth yn ein mentrau cymdeithasol ac yn rhoi o'u hamser i helpu ein cleientiaid i adeiladu eu hyder, i wella eu sgiliau ac i ddod o hyd i waith. Gwneir hyn drwy fentora, hyfforddi a darparu cymorth ymarferol, fel cymorth gyda sgiliau technoleg gwybodaeth sylfaenol neu ddatblygu CV.Jacqui Manning
 
Mae gan Jacqui gefndir mewn codi arian a marchnata. Defnyddiodd ei phrofiad i helpu cleientiaid gyda chwilio am swyddi ar-lein, ysgrifennu CVs a sgiliau technoleg gwybodaeth sylfaenol.

“Dylai unrhyw un sy'n ystyried gwirfoddoli gydag Shaw Trust fynd amdani. Gallwch wneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl eraill a chael boddhad mawr.”
 
Cymryd rhan
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn rhannu eich sgiliau a'ch profiad gyda'n cleientiaid, a wnewch lenwi ein ffurflen gais ar-lein (mae'n agor mewn ffenestr newydd) neu anfon e-bost at volunteers@shaw-trust.org.uk. Gallwch hefyd ffonio 0300 247 2222 i gael rhagor o wybodaeth.
 
Rydym yn chwilio am rai rhinweddau penodol yn ein gwirfoddolwyr.  Ymhlith y rhain y mae ymrwymiad, dibynadwyedd, brwdfrydedd ac awydd go iawn i helpu pobl eraill. Mae’n rhaid bod gwirfoddolwyr yn gallu ymrwymo i roi amser yn rheolaidd. Byddwn yn eich ffonio yn y lle cyntaf i drafod y rôl a chyfweld â gwirfoddolwyr posibl.


Mae llawer o ffyrdd gwahanol y gallwch wirfoddoli gyda ni, felly er mwyn gweld pa rôl fyddai'n iawn i chi, cysylltwch â ni ar 0300 247 2222 rhwng 9am a 5pm. Neu gallwch ymweld â'n tudalen ar wefan gwirfoddoli Do-It.org i weld rôl yn agos i ble rydych chi.

Cynhelir gwiriad cofnodion troseddol ar wirfoddolwyr sy'n gweithio gyda chleientiaid. Rydym yn trefnu hyn, ynghyd â dau eirda ar gyfer pob gwirfoddolwr. Mae’n bosibl dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (mae’n agor ffenestr newydd) a gwefan Datgelu’r Alban (mae’r ddolen yn agor ffenestr newydd).


Opsiynau Gwirfoddoli gydag Shaw Trust

Mae’r mwyafrif o’n gwirfoddolwyr yn rhoi eu hamser i helpu yn ein siopau adwerthu.  I wirfoddoli yn un o’n siopau elusennol gallwch siarad â rheolwr eich siop agosaf. Gallwch hefyd ffonio ein hadran Gweithgareddau Adwerthu ar 01225 716345. I ddod o hyd i’ch siop manwerthu Shaw Trust agosaf ewch i Shaw Trust yn eich ardal.  Mae gennym gyfleoedd eraill i wirfoddoli yn ein hysgolion a mentrau cymdeithasol.
 
Gwirfoddoli a gefnogir gan gyflogwyr

Mae'n dda gan lawer o fusnesau gynnig cyfle i'w staff wirfoddoli neu godi arian at elusen leol. Pe hoffai eich busnes gefnogi gwaith Shaw Trust, ewch i’n tudalen gwirfoddoli a gefnogir gan gyflogwyr i gael rhagor o fanylion. Gallwch hefyd anfon e-bost at volunteers@shaw-trust.org.uk neu ffonio 0300 247 2222
Gwirfoddolwyr Shaw Trust
Gwnewch gais i wirfoddoli ar-lein