This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Manylion Cyfreithiol

Manylion Cyfreithiol

Telerau ac Amodau Shaw Trust

Telerau ac Amodau

Mae Shaw Trust wedi’i chofrestru yng Nghymru, Lloegr a’r Alban fel elusen (rhif Cymru a Lloegr 287785, rhif yr Alban SC039856) ac yn gwmni cyfyngedig dan warant (rhif 1744121) gyda swyddfeydd a siopau ledled y Deyrnas Unedig. Ein swyddfa gofrestredig yw Shaw Trust, Third Floor, 10 Victoria Street, Bryste, BS1 6BN. Ein rhif TAW yw 399017616.

 1. Mae eich defnydd o’r safle hwn yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn fel yr oeddent ar y dyddiad y defnyddiasoch y safle hwn am y tro cyntaf.
 2. Mae Shaw Trust yn cadw’r hawl i newid y Telerau ac Amodau hyn o bryd i’w gilydd drwy bostio’r newidiadau ar-lein. Mae parhau i ddefnyddio’r safle hwn ar ôl postio’r newidiadau yn golygu eich bod yn derbyn y cytundeb hwn fel y’i haddaswyd.
 3. Mae’n bosibl tynnu mynediad at y wefan hon yn ôl neu ei addasu ar unrhyw adeg. Ni fydd Shaw Trust yn atebol os digwydd nad yw’r wefan ar gael.
 4. Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan hon at bwrpasau cyfreithiol yn unig, ac mewn modd nad yw’n cyfyngu ar hawliau, neu’n amharu ar ddefnydd neu bleser trydydd parti wrth ddefnyddio’r safle.
 5. Darperir y safle hwn a’r wybodaeth, yr enwau, y delweddau, y lluniau, y logos yn ymwneud â neu’n gysylltiedig ag Shaw Trust “fel ag y maent” heb wneud unrhyw sylw neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath wedi’i mynegi neu wedi’i hawgrymu. Ni fydd Shaw Trust yn gyfrifol o gwbl am unrhyw ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw ddifrod o gwbl yn deillio o ddefnydd neu mewn cysylltiad â’r fath ddefnydd neu golli defnydd o'r safle, boed mewn contract neu drwy esgeulustod. Er bod Shaw Trust yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth a geir yn y safle hwn yn gywir, nid yw'n gwarantu ei bod yn rhydd rhag gwallau.
 6. Nid yw Shaw Trust yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a geir yn y safle hwn heb amhariad neu heb wallau, y caiff gwallau eu cywiro, neu fod y safle hwn neu’r gweinydd sy’n ei roi ar gael yn rhydd rhag firysau neu fygiau neu'n cynrychioli ymarferoldeb a dibynadwyedd llawn y deunyddiau.
 7. Cyfyngiadau hawlfraint: *Gwaherddir defnydd masnachol neu gyhoeddi'r holl eitemau neu unrhyw eitem a arddangosir heb ganiatâd oddi wrth Shaw Trust o flaen llaw. Ni chaiff unrhyw beth a geir yma ei ddehongli fel petai Shaw Trust yn rhoi unrhyw drwydded i ddefnyddio unrhyw eitem a arddangosir. *Cewch gopïo dogfennau at ddefnydd cyhoeddus yn unig ar yr amod y caiff yr hawlfraint a manylion y ffynhonnell eu copïo hefyd, na wneir unrhyw addasiadau ac y caiff y ddogfen ei chopïo’n gyfan gwbl. Fodd bynnag, mae rhai dogfennau a lluniau wedi cael eu cyhoeddi ar y safle hwn gyda chaniatâd deiliaid perthnasol yr hawlfraint (nad ydynt yn Shaw Trust). Cedwir pob hawl ar y dogfennau hyn ac mae’n rhaid gofyn i ddeiliaid yr hawlfraint am gael copïo’r rhain (dangosir y ffynonellau hyn yn y dogfennau/lluniau hyn). Mae’r holl eiddo deallusol yn eiddo i Shaw Trust ac ni chaiff defnyddwyr y wefan ddefnyddio unrhyw beth o'r cynnwys.
 8. Dywedwch eich Stori wrthym. Mae unrhyw ddefnyddiwr sy’n cyflwyno cynnwys yn rhoi caniatâd i Shaw Trust ddefnyddio deunydd o'r fath mewn modd masnachol.
 9. Mae’r safle hwn yn cynnwys dolenni at safleoedd eraill, sylwch nad yw Shaw Trust yn gyfrifol am arferion preifatrwydd safleoedd eraill ac nid yw'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb am eu cynnwys neu eu hargaeledd. Mae’n rhaid i unrhyw ddolenni i’r wefan hon fod yn deg ac yn gyfreithlon a pheidio â niweidio enw da Ymddiried Shaw neu gymryd mantais arno. Mae’n rhaid i ddolen o’r fath beidio ag awgrymu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth neu gefnogaeth gan Shaw Trust.
 10. Preifatrwydd: Gweler ein polisi ar Breifatrwydd a Chwcis.
 11. Os bydd unrhyw wrthdaro rhwng y Telerau ac Amodau hyn a’r rheolau a/neu delerau  defnydd penodol sydd ar y safle hwn yn ymwneud â deunydd penodol yna bydd yr ail delerau ac amodau mewn grym.
 12. Caiff y Telerau ac Amodau hyn eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw wrthdaro’n ddarostyngedig i awdurdodaeth lwyr-gyfyngedig Llysoedd Cymru a Lloegr.
 13. Os na dderbynnir y Telerau ac Amodau hyn yn llawn, mae’n rhaid peidio â defnyddio’r safle ar unwaith.

Datganiad ar gaethwasiaeth a masnachu pobl 2016

Mae Shaw Trust wedi ymrwymo i gwrdd ag amcanion Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015. Rydym yn gwrthwynebu’n gryf gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl yn ein cadwyni cyflenwi ac mewn unrhyw ran o’n busnes. Mae cael hyder pobl ein bod yn gwneud y peth iawn yn un o’n gwerthoedd craidd. Ni fyddem byth, yn fwriadol, yn ymwneud â chyflenwyr neu gontractwyr sy’n ymwneud â chaethwasiaeth fodern neu â masnachu pobl.

Mae cyfarwyddwyr Shaw Trust wedi archwilio’r potensial i gaethwasiaeth fodern yn ei weithgareddau busnesau a’i chadwyni cyflenwi.

Mae Shaw Trust yn gwirio'n fanwl bod gan ei holl gyflogwyr yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig a’u bod yn cael eu talu ar yr isafswm cyflog neu gyflog uwch na hynny. Defnyddir yr un manylder er mwyn sicrhau y gwirir gweithwyr asiantaeth yn yr un modd.

Rhoddwyd gwybod i’n staff caffel am y ddeddfwriaeth hon. Fel rhan o’n proses gaffael, mae gofyn i unrhyw gontractwr neu gyflenwr posibl gadarnhau ei fod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Gaethwasiaeth Fodern. Rydym wedi gweithredu’r darpariaethau newydd hyn drwy ychwanegu cymal yn cadarnhau y cydymffurfir â’r Ddeddf i’n holl gytundebau newydd, wrth adnewyddu cytundebau sydd eisoes yn bodoli, ac wrth anfon archebion prynu a chontractau.

Mae Shaw Trust wedi, a bydd yn parhau i, adolygu ei weithgareddau a chadwyn gyflenwi er mwyn arfarnu’r peryglon o fasnachu dynol a chaethwasiaeth. Ar hyn o bryd, yn dilyn adolygiad mewnol, mae Shaw Trust o’r farn nad oes unrhyw dystiolaeth o gaethwasiaeth neu fasnachu dynol yn ei weithgareddau ei hun a rhai ei gyflenwyr a chontractwyr ac mae’n ystyried bod y risg yn isel.

Shaw Trust