This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Partneriaethau

Partneriaethau

Partneriaethau

Partneriaethau

Partneriaethau
 
Mae Shaw Trust yn gweithio mewn partneriaeth gydag ystod amrywiol o gyrff cyhoeddus, preifat a thrydydd sector i greu dyfodol mwy disglair i'r bobl a'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda chomisiynwyr cenedlaethol fel yr Adran Gwaith a Phensiynau ac awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau cyflogi, sgiliau a iechyd a lles o ansawdd uchel i helpu cymuendau lleol i ffynnu. Mae hefyd yn cynwnys gweithio gyda phartneriaid darparu lleol i ymestyn cyrraeddiad ac arbenigedd y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.
Mae Shaw Trust yn gweithio fel prif ddarparwr, isgontractiwr a phartner cydfenter: caiff ein modelau darparu gwasanaeth eu hadeiladu'n unigol gan ddefnyddio’r partneriaethau cywir i gefnogi anghenion ein cleientiaid yn y ffordd orau. Yn ogystal â gwaith a leolir yn y Deyrnas Unedig, caiff ein harbenigedd ei rhannu'n rhyngwladol drwy ein mentrau ar y cyd, a redir gada Sefydliad Intergracia yng Ngwlad Pwyl a Motivation Romania.
 
Gweithio mewn partneriaeth gydag Shaw Trust

Mae gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn hanfodol i genhadaeth Shaw Trust i helpu unigolion i fyw bywydau annibynnol a chynhwysol.  Rydym am weithio gyda phartneriaiaid  arloesol sydd â hanes o berfformiad uchel a phresenoldeb yn y cymunedau y maent yn gweithio ynddynt. Rydym hefyd yn chwilio am gyfleoedd ar gyfer cydleoli, cydgysylltu ffrydiau cyllido a gwasanaethau ategol er mwy darparu profiad gwell ar gyfer cyfranogwyr ac ateb sy'n gost-effeithiol i gomisiynwyr.
 
Sut rydym yn gweithio gyda’n partneriaid
 
Mae gwerthoedd Shaw Trust yn sail i’r ffordd y gweithiwn gyda’n partneriaid. Rydym yn credu mewn gweithio ar y cyd â’n partneriaid, a dangosir hyn drwy ein hachrediad Merlin Standard (gallwch ddarllen ein hadroddiad Merlin llawn arlein – mae’n agor mewn ffenstr newydd). Golyga hyn fod gennym safonau a gydnabyddir ar waith er mwyn sicrhau y sefydlir ac y rhedir partneriaethau newydd ar sail tryloywder, parch cilyddol, rhannu a chydweithredu.

Caffael
 
Pan fyddwn yn chwilio am bartneriaid cyflawni i gyflawni gwasanaethau newydd, defnyddiwn broses dau gam. Mae’r broses yn sicrhau bod ein partneriaid cyflawni'n ddelfrydol ar gyfer gweithio gydag Shaw Trust a chyda'n cleientiaid.
 
Yn gyntaf, defnyddiwn y fframwaith darparwr cymeradwy i arfarnu profiad a hanes cyrff o ran cyflawni gwasanaethau arloesol i'r unigolion a chymunedau rydym yn gweithio gyda nhw. Gall cyrff wneud cais i ymuno â’n fframwaith darparwyr cymeradwy drwy lenwi ein ffurflen datgan diddordeb safonol (mae’n agor mewn ffenestr newydd).

Ar ôl cofrestru ar y fframwaith darparwyr cymeradwy gall cyrff lenwi ffurflen cam dau sy'n benodol i gyfleoedd er mwyn cystadlu am unrhyw gyfleoedd tendro newydd sy'n codi. Gwahoddir cyrff i lenwi’r ffurflen cam dau yn seiliedig ar eu lleoliad, eu sector a'u harbenigedd(au).
 
Pan fydd yn briodol, caiff ceisiadau eu sgorio er mwyn dewis y cyrff gorau i fod yn bartneriaid.

Cysylltu â thîm Shaw Trust

I gael rhagor o fanylion ar sut i ddod yn bartner gydag Shaw Trust, gan gynnwys ffurflenni cais ar gyfer y cyfleoedd uchod, cysylltwch ag aelod o staff yn y tîm partneriaeth drwy anfon ebost at partnerships@shaw-trust.org.uk.

Cyfleoedd partneriaeth ar hyn o bryd

Ar hyn o bryd rydym yn ystyried y cyfleoedd canlynol y mae'n bosibl y bydd angen partneriaid cyflenwi arnom ar eu cyfer:
 
Galw am Bartneriaid: Cronfa Gymdeithasol Ewrop 2014-2020
Mae gan Shaw Trust ddiddordeb mewn cyflwyno ceisiadau a gomisiynir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ac a ariennir yn rhannol gan raglen 2014-2020 Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF).
 
Mae’r cyfleoedd hyn yn canolbwyntio ar anghenion rhanbarthol a blaenoriaethau lleol sydd wedi eu nodi gan ystod o randdeiliaid gngynnwys Partneriaethau Menter Lleol (LEPs) ym mhob ardal.
 
Mae Shaw Trust am dyfu ein rhwydwaith amrywiol o bartneriaid cyflawni sydd hefyd yn gallu ychwanegu gwerth i'n cadwyn cyflenwi bresennol.  
 
Rydym wrthi’n datblygu modelau cyflenwi ac yn gwahodd partneriaid newydd i fynegi diddordeb mewn gweithio gyda ni.
 
Rydym yn awyddus i gysylltu â phartneriaid profiadol lleol sydd â’r gallu i ddarparu atebion arloesol ac effeithiol sy’n rhoi sylw i gyflogadwyedd, datblygu sgiliau/hyfforddiant, cyflyrau iechyd (corfforol, meddyliol), a chyfleoedd menter er mwyn helpu i roi cymorth i'r bobl y mae'n fwyaf anodd cysylltu â nhw i fynd i’r afael â’r rhwystrau y maen nhw’n eu hwynebu wrth iddynt symud tuag at gynhwysiant cymdeithasol, cyflogaeth ac annibyniaeth.
 
Fel un o'r prif ddarparwyr di-elw o fudd-dâl i waith, mae Shaw Trust yn deall pwysigrwydd gweithio gyda rhwydwaith amrywiol o gyflenwyr y sectorau Preifat, Cyhoeddus a Gwirfoddol er mwyn sicrhau y canlyniadau gorau posibl ar gyfer ein cwsmeriaid.
 
Rydym wedi ymrywo’n llwyr i weithio gyda chyrff lleol sy’n gallu darparu’r gwasanaeth ymatebol o safon uchel i gwsmeriaid, cyflogwyr lleol, rhanddeiliaid a chymunedau. 
Partneriaeth Ymddiriedolaeth Shaw
Gwneud cais i ymuno â’n fframwaith darparwyr cymeradwy