This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Yr Alban

Yr Alban

Shaw Trust yn yr Alban

Shaw Trust yr Alban

Mae Shaw Trust yr Alban yn elusen gofrestredig sy’n helpu dinasyddion yr Alban i greu dyfodol mwy disglair drwy ddarparu ystod o wasanaethau cyflogaeth, dysgu a sgiliau. Rydym yn gweithio yn yr Alban ers dros 15 mlynedd ac mae gennym safleoedd cyflawni yng Nghaeredin, yn Glasgow, yn Aberdeen, Yn Falkirk ac yn Perth.
 
Gwasanaethau cyflogi
 
Shaw Trust sy’n darparu rhaglen cyflogaeth anabledd arbenigol yr Adran Gwaith a Phensiynau - Dewis Gwaith - ar draws yr Alban.   Rydym yn gweithio gydag ystod o gyrff partner i helpu pobl anabl i ennill y profiad a'r sgiliau y mae eu hangen arnynt i ddod o hyd i waith ac aros mewn gwaith drwy Ddewis Gwaith. Rydym hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr, gan eu galluogi i helpu eu cyflogwyr anabl i aros yn y gwaith.
 
Mae Shaw Trust yr Alban hefyd yn gweithio gyda phartneriaid i gyflawni gwasanaeth Cymorth Cyflogadwyedd Arbenigol (SES) ar draws yr Alban. Mae SES yn helpu pobl anabl sydd ag anghenion cymhleth i ennill y sgiliau y mae eu hangen arnynt i fyw bywydau annibynnol a symud i mewn i gyflogaeth.
 
Mae Shaw Trust yr Alban wedi ymrwymo i weithio mewn modd arloesol gyda'n partneriaid a chomisiynwyr. Yn ddiweddar rydym wedi gweithio gyda MHP Low Moss i gyflawni prosiect peilot llwyddiannus gan helpu carcharorion â phroblemau iechyd ac anableddau i symud i mewn i waith ar ôl cael eu rhyddhau. Aeth 100% o’r rhai a gymerodd ran i mewn i gyflogaeth o ganlyniad i'r cynllun peilot.
 
Mae ein cynllun Gwirfoddolwyr Shaw Trust hefyd yn darparu cefnogaeth ychwanegol i'n cwsmeriaid ar draws yr Alban.
 
 
Mentrau Cymdeithasol

Mae Shaw Trust  yr Alban wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn mentrau cymdeithasol lleol sy’n cynnig profiad gwaith a chyfleoedd cyflogaeth i bobl o gymunedau lleol.

Mae Shaw Trust yn rhedeg Westbank Enterprises yn Perth ar y cyd â Chyngor Perth a Kinross. Yn Westbank rydym yn rhoi profiad gwaith mewn amgylchedd garddwriaethol i bobl leol. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli mewn gwaith garddwriaethol a chynnal a chadw tiroedd, a ddefnyddir fel camau ar y ffordd i gyflogaeth fwy parhaol. Caiff y planhigion sy’n cael eu defnyddio gan yr awdurdod lleol yn ei barciau ac ardaloedd cymunedol eraill. 
Shaw Trust  yn yr Alban