This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Gwasanaethau

Gwasanaethau

Meysydd Gwasanaeth Shaw Trust

Gwasanaethau

Shaw Trust yw un o’r darparwyr trydydd sector mwyaf o wasanaethau cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn gweithiwn gyda 50,000 o bobl i‘w helpu i gyflawni eu huchelgeisiau o ran cyflogaeth, iechyd a dysgu, yn ogystal â gweithio gyda phartneriaid lleol i helpu cymunedau lleol i ffynnu.
 
Darparwn wasanaethau arloesol o stafon uchel ar gyfer ystod o gomisiynwyr. Ymhlith y gwasanaethau y mae darpariaeth cyflogaethsgiliau a phrentisiaethaucyfiawnder,iechyd meddwl a lles, a prosiectau menter gymdeithsol a arweinir gan y gymuned. At hyn rydym yn rhedeg rhwydwaith o siopau adwerthu elusennol  ledled y Deyrnas Undedig, ac yn rhedeg ysgolion drwy Ymddiriedolaeth Addysg Shaw.  Gyda’r nod o sicrhau cynhwysiant i bawb, rydym yn buddsoddi unrhyw elw a wnawn mewn rhagor o fuddsoddiant cymdeithasol.
 
Gyda 30 o flynyddoedd o brofiad yn cefnogi pobl a gafodd eu hymyleiddio yn y gymdeithas i ddod dros rwystrau, ein nod yw mai ni fydd y prif ddarparwr yn y trydydd sector o wasanaethau cyhoeddus.
 
Os ydych chi’n teimlo y byddai'n fuddiol i chi dderbyn un o'r gwasanaetha y mae Shaw Trust yn eu cynnig, yna ewch i'r dudalen gwasanaeth berthnasol neu llenwch y ffurflen gysylltu i ddod i gysylltiad â ni. Os oes gennych ddiddordeb mewn comisynu gwasanaethau gan Shaw Trust, ewch i'r dudalen comisiynu ni.
Gwasanaethau Ymddiriedolaeth Shaw

Gwasanaethau Cyflogaeth

Mae Shaw Trust yn darparu gwasanaethau cyflogaeth i helpu pobl o ystod amrywiol o gefndiroedd i ddod o hyd i waith a pharhau i weithio. Rydym yn gweitihio i roi’r sgilia sydd eu hangen ar bobl i ddatblygu gyrfa lwyddiannus.
Gwasanaethau Cyflogaeth

Sgiliau a Phrentisiaethau

Cyflenwir mentrau hyfforddiant a phrentisiaethau Shaw Trust drwy goleg STAR. Mae’r coleg yn fenter ar y cyd rhwng Shaw Trust ac Ixion Holdings, a corff dielw sy’n eiddo i Brifysgol Anglian Ruskin.
Sgiliau

Gwasanaethau Cyfiawnder

Mae'r Ymddiriedolaeth yn darparu gwasanaethau i Swyddfa Cydgyllid y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS CFO). Ein nod yw galluogi'r bobl rydym yn eu cefnogi i gyfrannu’n gadarnhaol i'r gymdeithas. Gwnawn hyn drwy gefnogi troseddwyr i ennill sgiliau bywyd a chyflogaeth a fydd yn para.
Gwasanaethau Cyfiawnder

Iechyd Meddwl a Lles

Mae Shaw Trust yn darparu ystod o wasanaethau i helpu pobl i wella'u hiechyd meddwl a'u lles. Gweithiwn mewn partneriaeth gyda gwasanaethau iechyd lleol, elusennau a busnesau i gysylltu pobl â'r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, pan fydd eu hangen arnynt.
Iechyd Meddwl a Lles

Mentrau Cymdeithasol

Mae Shaw Trust yn rhedeg mentrau cymdeithasol sy’n cynnig cyfleoedd hyfforddiant, yn darparu gwasanaethau gwerthfawr. Rydym yn rhedeg saith menter arddwraethol ac ailgylchu pren led led Prydain. Mae'r rhain yn darparu profiad gwaith ystyrlon ac yn cefnogi pobl i wella’u sgiliau.
Mentrau Cymdeithasol

Shaw Education Trust

Mae Shaw Education Trust yn ymddiriedolaeth aml-academi, sy’n arwain ac yn rheoli academïau, a noddir gan Shaw Trust. Rydym yn teimlo’n angerddol y dylai fod gan bobl ifanc ddyfodol mwy disglair ac felly rydym yn rhedeg ysgolion i'w helpu i gael yr addysg orau posibl
Shaw Education Trust

Adwerthu

Mae siopau adwerthu Shaw Trust yn rhan bwysig o'n gweithgareddau codi cyllid ar gyfer elusen. Rydym yn defnyddio’r cyllid a godir i ailfuddsoddi yn y cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt, gan gynnwys cefnogi'r rhai sy'n gwasanaethu tuag at ddyfodol mwy disglair.
Siopau Elusennol

Gwasanaethau Pum Deg a hŷn (50+)

Mae Shaw Trust wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau i roi cymorth i bobl 50 ac yn hŷn i gael dyfodol mwy disglair drwy symud i mewn i gyflogaeth, ennill annibyniaeth a chymryd rheolaeth dros eu bywydau.
Pum Deg ac yn Hŷn
Gwybodaeth am gomisiynu Shaw Trust