This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Gwasanaethau / Gwasanaethau Cyflogi

Gwasanaethau Cyflogi

Gwasanaethau Cyflogi Shaw Trust

Gwasanaethau Cyflogi
 
Mae gan Shaw Trust Trust dros dri deg o flynyddoedd o brofiad o ddarparu gwasanaethau cyflogi i helpu pobl o gefndiroedd amrywiol i ddod o hyd i waith ac i aros yn y gwaith hwnnw. Rydym yn gweithio gyda chomisiynwyr lleol fel Cyngor Swydd Gaint a chyda chomisiynwyr cenedlaethol fel yr Adran Gwaith a Phensiynau i ddarparu rhaglenni cyflogaeth ar draws y Deyrnas Unedig.
 
Mae ein rhaglenni cyflogi’n helpu unigolion i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddatblygu gyrfa lwyddiannus. Cynigiwn hyfforddiant ar gyflogadwyedd, ymarfer sgiliau cyfweld, a chefnogaeth gyfannol a phersonol er mwyn galluogi unigolion i oresgyn eu rhwystrau i waith. Yn Shaw Trust rydym yn credu bod gan bawb yr hawl i wneud gwaith ystyrol y maent yn ei fwynhau ac sy'n eu helpu i fyw bywydau annibynnol a chynhwysiol.
 
Yr hyn rydym yn ei gyflawni

Mae Shaw Trust yn cyflawni ystod o wasanaethau cyflogi gan gynnwys:
 
Mae’r Rhaglen Waith yn wasanaeth a gefnogir gan lywodraeth y Deyrnas Unedig i helpu pobl i baratoi am waith, i ddod o hyd iddi ac i aros yn y gwaith wedyn. Mae Shaw Trust yn darparu’r Rhaglen Waith fel prif gontractwr yn Nwyrain Llundain ac yn gweithredu fel isgontractwr mewn chwe ardal arall yn y Deyrnas Unedig.
 
Dewis Gwaith yw darpariaeth cyflogi anabledd arbenigol y Llywodraeth. Mae’n galluogi pobl i ddod o hyd i waith a'i gadw drwy roi cymorth personol iddynt. Darperir gwasanaethau Dewis Gwaith Shaw Trust ledled y Deyrnas Unedig.
 
 
Mae’r gasanaeth Cymorth Cyflogadwyedd Arbenigol yn cefnogi oedolion anabl diwaith sydd ag anghenion cymhleth i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fyw bywydau annibynnol ac i symud i gyflogaeth. Mae Shaw Trust yn darparu gwasanaethau ar draws y Deyrnas Unedig.
 
Buddsoddi mewn cymunedau

Mae Shaw Trust wedi ymrwymo i helpu cymunedau lleol i ffynnu. Rydym wedi buddsoddi mewn darparu gwasanaethau Rhaglenni Gwaith sy’n canolbwyntio ar y gymuned yn Hackney a Lewisham drwy ein cynllun peilot Hybiau Cymunedol. Pwrpas y cynllun peilot yw creu canolfannau darparu dynamig y mae cleientiaid eisiau ymweld â nhw ac mae staff eisiau gweithio ynddynt. Mae'r ffordd mae ein canolfannau darparu'n edrych ac yn teimlo wedi'i thrawsnewid, gyda'r Hybiau Cymunedol yn cynnig ystod amrywiol o wasanaethau sy'n canolbwyntio ar wasanaethau i gleientiaid Shaw Trust, ymlith y gwasanethau a gynigir y mae cefnogi cyflogiadwyedd, gwasanaethau iechyd a lles, a hyd yn oed Zumba!
 
Cafodd y cynllun peilot arloesol hwn ei werthuso'n annibynnol gan y Sefydliad Gwaith a darganfuwyd bod cleientiaid mewn Hybiau Cymunedol yn fwy tebygol o ddod o hyd i waith ac aros ynddo. Mae Shaw Trust bellach yn mynd ag ymarfer gorau o'r Hybiau Cymunedol ac yn ei defnyddio i wella ein rhaglenni cyflogaeth ar draws y Deyrnas Undeig.
 
Ewch i dudalen comisiynwch ni os oes gennych ddiddordeb yn y ffordd y gallwch weithio'n arloesol gydag Shaw Trust.
 

Gwasanaethau Cyflogi
Cysylltu ag Shaw Trust am Wasanaethau Cyflogi