This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Gwasanaethau / Cyfiawnder

Cyfiawnder

Gwasanaethau Cyfiawnder Shaw Trust

CyfiawnderGwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr
 

Ers Ebrill 2015, mae Shaw Trust wedi darparu gwasanaethau ar gyfer Swyddfa Cydgyllid y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS CFO). Ariennir NOMS CFO ar y cyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Fel elusen sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, dysgu a sgiliau, mae hon yn rhan allweddol o'n gwaith.
 
Shaw Trust yw'r prif gontractwr ar gyfer Llundain, Dwyrain Lloegr a De Orllewin Lloegr ar gyfer gwasanaeth NOMS CFO3. Dros oes y contract byddwn yn gweithio gyda mwy na 18,000 o bobl, gan gymryd rhai o'r unigolion sydd wedi wedi ymddieithrio mwyaf yn y Deyrnas Unedig.
 
Ein nod yw galluogi'r bobl rydym yn eu cefnogi i gyfrannu’n gadarnhaol i'r gymdeithas. Rydym yn gwneud hyn drwy gefnogi troseddwyr i ennill sgiliau bywyd a chyflogaeth a fydd yn para. Rydym yn gweithio gydag unigolion sydd wedi'u hallgau, sy’n anfodlon ac sydd dan anfantais, gan gefnogi troseddwyr i ailymdoddi i'w cymunedau.
 
Mae rhaglen CFO3 yn darparu cefnogaeth, sgiliau a hyfforddiant arbenigol mewn carchardai ac yn y gymuned. Mae’n  helpu pobl i fanteisio ar ddarpariaeth brif ffrwd, gan wella'u cynhwysiant cymdeithsol a chynyddu eu siawns o gael gwaith.
  
Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau lleol er mwyn cyflawni rhaglen CFO3, gan sicrhau y gallwn ni gynnig cymorth gyda chyflogaeth yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn i'r troseddwr iawn.
 
Fel rhan o’n gwaith ar gyfiawnder, mae Shaw Trust yn rhoi cymorth i aelodau gangiau, menywod a gamddefnyddwyd gan y diwydiant rhyw, troseddwyr ifainc, unigolion sy’n gaeth i sylweddau a throseddwyr ag afiechyd meddwl.  Defnyddiwn ymagwedd hyblyg, wedi’i theilwra i sicrhau bod unigolion yn derbyn cymorth perthnasol wedi'i dargedu'n ofalus a fydd yn eu galluogi i drawsnewid eu bywydau a pheidio â throseddu. Rydym yn rhoi cymorth i droseddwyr yn ystod eu hamser yn y carchar ac ar ôl ailymuno â’r gymuned.
 
Mae Shaw Trust ar flaen y gad o ran cyflawni gwasanaethau cyflogi troseddwyr newydd ac arloesol, gan roi cymorth i'r rhan a herir mwyaf, ac sydd fwyaf heriol, yn y sytem gyfiawnder.
 
Cysylltwch â ni i gael trafodaeth fwy manwl am ein gwaith yn y sector cyfiawnder. 
Cysylltu â ni am ein gwasanaethau cyfiawnder