This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Cymru

Cymru

Shaw Trust yng Nghymru

Shaw Trust yng Nghymru

Mae Shaw Trust yn elusen gofrestredig sy’n darparu gwasanaethau ledled Cymru. Rydym yn rhoi cymorth i unigolion yng Nghymru er mwyn iddynt gael bywydau mwy disglair drwy ddarparu gwasanaethau sy'n hyrwyddo symud i gyflogaeth, ennill annibyniaeth a chymryd rheolaeth dros eu bywydau. Ymhlith y rhain y mae'r gwasanaeth Dewis Gwaith, ystod o siopau adwerthu a'n Canolfan Gweithredu ar Anabledd.
 
Dewis Gwaith yw darpariaeth arbenigol y llywodraeth ar gyfer pobl ag anableddau a chyflyrau iechyd hirdymor. Mae’n galluogi pobl i ddod o hyd i waith a'i gadw drwy roi cymorth personol iddynt. Mae Shaw Trust yn darparu Dewis Gwaith mewn sawl lleoliad yng Nghymru.
 
Drwy ein rhaglen Dewis Gwaith, gweithiwn gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol i'w helpu i ddatblygu timau staff amrywiol ac effeithiol sy'n cyflawni eu hanghenion busnes ac, ar yr un pryd, yn rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned leol.
 
Siopau elusennol adwerthu, mae’r rhain yn helpu Shaw Trust i godi arian. Mae’r elusen yn defnyddio’r rhain i ddarparu gwasanaethau gwerth ychwanegol na fyddai'n bosibl fel arall.
 
Mae'r Ganolfan Gweithredu ar Anabledd yn adeilad pwrpasol hygyrch i bawb sy’n cynnwys gofod swyddfa i’w rhentu ac ystafelloedd cyfarfod i’w llogi.  Rydym yn rhedeg ystod lawn o wasanaethau o'r Ganolfan Gweithedu ar Anabledd, gan gynnwys ein gwasanaethau hygyrchedd.
  
Polisi Iaith Gymraeg
 

Cymeradwywyd Cynllun Iaith Gymraeg Shaw Trust gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Rydym wedi cyflwyno’r Cynllun oherwydd bod Shaw Trust yn deall pwysigrwydd  cynnig yr  opsiwn o ddefnyddio'u dewis iaith i bobl werth iddynt wneud  eu busnes.
 
O ran cyfle cyfartal, ceir cydnabyddiaeth yng Nghymru fod bod â pholisi dwyieithog sy'n cwmpasu pobl Cymru yn hanfodol i arferion busnes da. Rydym am sicrhau bod ein gwasanaethau gyda’r rhai gorau a mwyaf hygyrch yng Nghymru.
 
Bydd y datlbygiad cyffrous hwn yn cynnwys:
  • Opsiwn Cymraeg ar gyfer defnyddwyr ffonau
  • Dogfennau a llenyddiaeth Shaw Trust yn yr Iaith Gymraeg
  • Opsiwn i gleientiaid weithio gyda’u hymgynghorydd yn yr iaith Gymraeg
 
Rhoddir canllawiau ar gael i staff ar sut i fodloni ein hymrwymiad yn ein Cynllun Iaith. Bydd y rhain yn cynnwys:
  • Cyfathrebu â siaradwyr Cymraeg
  • Hunaniaeth gorfforaethol
  • Deunydd printiedig gan gynnwys hysbysebion, deunydd marchnata, ac ati.
 
Mae Shaw Trust wedi ymrwymo i gynhwysiant. Mae'r ymrwymiad hwn yn cynnwys gweithio tuag at wasanaeth hollol ddwyieithog ar gyfer Shaw Trust yng Nghymru.
 
Gallwch ddarllen ein Polisi Iaith Gymraeg i gael rhagor o fanylion.
Shaw Trust yng Nghymru