This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Sgipio i'r cynnwys
Hafan / Hygyrchedd y We

Hygyrchedd y We

Datganiad Shaw Trust ar Hygyrgedd y Wefan

Datganiad Shaw Trust ar Hygyrchedd y Wefan

Yn Shaw Trust rydym yn deall pwysigrwydd hygyrchedd gan ei fod yn rhan o’n cenhadaeth. Fel elusen ein nod yw helpu pobl dan anfantais i ennill sgiliau bywyd a chyflogadwyedd er mwyn byw eu bywydau yn fwy annibynnol, cael cyflogaeth gynaliadwy a chyfrannu’n weithgar i fywyd eu teuluoedd a’u cymunedau.

Mae gan bron 1 o bob 5 o bobl yn y Deyrnas Unedig anabledd, ac felly mae’r gyfran o’r boblogaeth sy’n wynebu problemau rhwystrau i hygyrchedd ar y we yn weddol fawr.  Mae’n bwysig i Shaw Trust y rhoddir ffordd i’r bobl hyn ddefnyddio www.shaw-trust.org.uk.

I’r perwyl hyn, rydym wedi gwneud pob ymdrech i wneud y wefan yn cydweddu â thechnoleg gynorthwyol. Dylai fod yn bosibl defnyddio’r safle gyda fersiynau diweddar o dechnolegau cynorthwyol gan gnnyws JAWS (Job Access With Speech), NVDA (Non Visual Desktop Access), ZoomText, a Dragon Naturally Speaking. Dylai fod yn gallu defnyddio chwyddwyr sgrin a meddalwedd adnabod llafar sydd ar gael yn eich system weithredu. 


Mynd i'r cynnwys yn gyflymRydym yn deall bod pobl sy’n defnyddio allweddell neu feddalwedd darllen sgrin yn ei chael yn anodd dod o hyd i’r cynnwys y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Dyna pam rydym wedi ychwanegu dolen sy’n caniatáu i chi fynd yn uniongyrchol i’r cynnwys. Bydd clicio ar y ddolen hon yn mynd heibio i’r elfennau llywio ac yn glanio ar ddechrau’r cynnwys ar y dudalen.


Maint testunWeithiau mae’n anodd i rai pobl ddarllen testun ar sgrin. Gosodwyd maint y ffont ar o leiaf 12pt a defnyddiwyd ffont Arial drwy’r wefan i gyd er mwyn sicrhau bod y ffont mor glir ag sy’n bosibl – heb yr angen i newid y maint. Mae’n bosibl, fodd bynnag, y gallwch ddefnyddio’ch porwr i newid maint y testun.

Rhagor o wybodaeth am newid maint testun yn eich porwr (mae’n agor mewn tab neu ffenestr newydd).

Yn ogystal â hyn, mae’n bosibl y bydd eich system weithredu’n darparu offer hygyrchedd sy’n cynnwys y gallu i chwyddo’r sgrin ar-lein.


Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r Ganolfan Mynediad Hawdd yn Windows 10 (mae’n agor mewn tab neu ffenestr newydd)


Gwrthgyferbyniad lliwiauRydym wedi defnyddio lliwiau cefndir trwy’r wefan i gyd a dylent wrthgyferbynnu’n ddigonol gyda’r testun (cymhareb 7:1) gan ei gwneud yn haws ei darllen.

I’r rhai ohonoch chi sy’n gweld bod y cynllun lliwiau’n llai hygyrch, mae’n bosibl y bydd opsiwn i ddefnyddio’ch porwr eich hunan i ddefnyddio’ch lliwiau eich hunan.
 
Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’ch lliwiau eich hunan gyda’ch porwr (mae’n agor mewn tab neu ffenestr newydd)


Llwytho dogfennau i lawr

Ceir nifer o ddogfennau Adobe PDF (Fformat Dogfen Gludadwy) a dogfennau Microsoft Word ar y wefan. Os ydych yn cael trafferth wrth agor y ffeiliiau hyn, mae’n bosibl y bydd angen rhagor o feddalwedd arnoch chi:


Ar gyfer PDFau Adobe, llwythwch i lawr meddalwedd Adobe Reader (mae’n agor mewn tab neu ffenestr newydd)


Ar gyfer dogfennau Miscrosoft Word, llwythwch i lawr meddalwedd ddiweddaraf Word Viewer (mae’n agor mewn tab neu ffenestr newydd)


Os bydd angen cymorth ychwanegol arnoch

Os bydd angen cymorth ychwanegol arnoch wrth ddefnyddio cyfrifiaduron, y we a thechnolegau cynorthwyol, rydym yn argymell eich bod yn mynd i BBC My Web, My Way (mae’n agor mewn tab neu ffenestr newydd). Mae gan y safle hwn fideos a gwybodaeth i’ch helpu i ddefnyddio nodweddion hygyrchedd eich cyfrifiadur as mae’n dangos sut i wneud defnyddio’n we yn haws.


Cyfyngiadau ar hygyrchedd

Er ein bod wedi ceisio sicrhau bod y safle hwn yn hygyrch, mae’n bosibl y deuwch ar draws rhai cyfyngiadau. Er ein bod bob tro am gyfathrebu mewn iaith glir a syml nid yw’n bosibl gwneud hyn bob tro. Mae’n bosibl y bydd rhywfaint o’r cynnwys yn dechnegol ei natur ac mae’n bosibl y bydd angen deallwriaeth dechnegol. Os gwelwch fod yna rannau o’r wefan nad yw’n bosibl eu defnyddio, rhowch wybod inni (gweler isod).


Gadewch inni wybod os ydych yn cael anawsterau

Os cewch unrhyw anhawster wrth ddefnyddio ein gwefan neu os gwelwch unrhyw broblemau, anfonwch eich adborth atom drwy e-bostio website@shaw-trust.org.uk. Mae’n bleser gennym glywed gennych a bydd eich adborth yn ein helpu i wneud ein safle’n well. Os oes arnoch angen rhywfaint o gyngor ynghylch beth i’w ysgrifennu darllenwch y canllaw hwn (mae’n agor mewn tab neu ffenestr newydd).


Datganiad ar hygyrchedd

Mae Shaw Trust yn anelu at gwrdd â’r safonau uchaf o ran hygyrchedd. Dylunwyd a datblygwyd y wefan hon yn unol â safon BS8878:2010 y BSI (Sefydliad Safonau Prydeinig). At hyn, mae’r safle hwn wedi’i ddatblygu ar y cyd â Gwasanaethau Hygyrchedd Shaw Trust ei hunan (mae’n agor mewn tab neu ffenestr newydd). Cafodd y safle hwn ei adolygu gan arbenigwyr ar hygrchedd a’i brofi gan dîm o brofwyr anabl. Cynhaliwyd archwiliad llawm o’r wefan hon ym mis Awst 2016, ac mae’r wefan yn cael ei haddasu ar hyn o bryd er mwyn cyrraedd y safonau uchaf: WCAG (Web Content Authoring Guidelines) 2.0 Level AAA.

Cafodd y wybodaeth hon am hygyrchedd ei diweddaru ddiwethaf ar 5 Hydref 2016. Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru ar ôl gwneud y newidiadau terfynol wrth ymateb i’r archwiliad hygyrchedd a chaiff ei hadolygu bod 12 mis.
Accessibility word cloud