This website uses cookies to improve your experience. By continuing to use the site you agree to our cookie policy
Skip to content

Cyfiawnder

Gwasanaethau Cyfiawnder Shaw Trust

CyfiawnderGwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr
 

Ers Ebrill 2015, mae Shaw Trust wedi darparu gwasanaethau ar gyfer Swyddfa Cydgyllid y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS CFO). Ariennir NOMS CFO ar y cyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Fel elusen sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, dysgu a sgiliau, mae hon yn rhan allweddol o'n gwaith.
 
Shaw Trust yw'r prif gontractwr ar gyfer Llundain, Dwyrain Lloegr a De Orllewin Lloegr ar gyfer gwasanaeth NOMS CFO3. Dros oes y contract byddwn yn gweithio gyda mwy na 18,000 o bobl, gan gymryd rhai o'r unigolion sydd wedi wedi ymddieithrio mwyaf yn y Deyrnas Unedig.
 
Ein nod yw galluogi'r bobl rydym yn eu cefnogi i gyfrannu’n gadarnhaol i'r gymdeithas. Rydym yn gwneud hyn drwy gefnogi troseddwyr i ennill sgiliau bywyd a chyflogaeth a fydd yn para. Rydym yn gweithio gydag unigolion sydd wedi'u hallgau, sy’n anfodlon ac sydd dan anfantais, gan gefnogi troseddwyr i ailymdoddi i'w cymunedau.
 
Mae rhaglen CFO3 yn darparu cefnogaeth, sgiliau a hyfforddiant arbenigol mewn carchardai ac yn y gymuned. Mae’n  helpu pobl i fanteisio ar ddarpariaeth brif ffrwd, gan wella'u cynhwysiant cymdeithsol a chynyddu eu siawns o gael gwaith.
  
Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau lleol er mwyn cyflawni rhaglen CFO3, gan sicrhau y gallwn ni gynnig cymorth gyda chyflogaeth yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn i'r troseddwr iawn.
 
Fel rhan o’n gwaith ar gyfiawnder, mae Shaw Trust yn rhoi cymorth i aelodau gangiau, menywod a gamddefnyddwyd gan y diwydiant rhyw, troseddwyr ifainc, unigolion sy’n gaeth i sylweddau a throseddwyr ag afiechyd meddwl.  Defnyddiwn ymagwedd hyblyg, wedi’i theilwra i sicrhau bod unigolion yn derbyn cymorth perthnasol wedi'i dargedu'n ofalus a fydd yn eu galluogi i drawsnewid eu bywydau a pheidio â throseddu. Rydym yn rhoi cymorth i droseddwyr yn ystod eu hamser yn y carchar ac ar ôl ailymuno â’r gymuned.
 
Mae Shaw Trust ar flaen y gad o ran cyflawni gwasanaethau cyflogi troseddwyr newydd ac arloesol, gan roi cymorth i'r rhan a herir mwyaf, ac sydd fwyaf heriol, yn y sytem gyfiawnder.
 
Cysylltwch â ni i gael trafodaeth fwy manwl am ein gwaith yn y sector cyfiawnder. 
Cysylltu â ni am ein gwasanaethau cyfiawnder